People

Faculty

Dr. Tanmoy Chakraborty
Associate Professor
Dr. Md. Shad Akhtar
Assistant Professor

Graduate Students

Subhabrata Dutta
PhD Scholar (Jan 2018 - Present)
Topic: Argumentation mining in online media
Shivani Kumar
PhD Scholar (Aug 2019 - Present)
Topic: Conversation Analysis
Sarah Masud (Prime Minister PhD Fellow)
PhD Scholar (Jan 2020 - Present)
Topic: Hate speech diffusion
Yash Kumar Atri
PhD Scholar (Jan 2020 - Present)
Topic: Summarization
Megha Sundriyal
PhD Scholar (August 2020 - Present)
Topic: Fake News and Claims
Aseem Srivastava
PhD Scholar (August 2020 - Present)
Topic: Conversational AI for Healthcare
Mayank Kharbanda
PhD Scholar (August 2020 - Present)
Topic: Community Detection and Deception
Shivam Sharma
PhD Scholar (August 2020 - Present)
Topic: Meme Analysis
Karan Goyal
PhD Scholar (July 2021 - Present)
Topic: Graph Representation Learning
Ayan Sengupta
PhD Scholar (August 2021 - Present)
Topic: Representation Learning
Anam Fatima
PhD Scholar (January 2022 - Present)
Topic: Combating Online Hate Speech via Counterspeech

Post-Graduate Students

T G Narayanan
Tharun Suresh
Giridhar S
Simran
Drishya Uniyal
Sehban Fazili
Shashwat Vaibhav
Asmita Mukherjee

Undergraduate Students

Vasu Goel
Dhruv Sahnan
Nishant Grover
Siddharth Sadhwani
Rahul Kukreja
Ansh Kumar Sharma
Atishay Jain
Anunay Yadav
Mohammad Aflah Khan
Himanshi Mathur
Manvi Goel
Jahnvi Kumari
Tanya Gupta
Karish Grover
Yash Aggarwal
Rohan Jain
Udit Narang
Kushal Juneja
Joykirat Singh
Shounak Ghatak
Soham Das
Shabeg Singh Gill
Bhavesh Sood
Sarthak Johari
Saksham Mrig